Entrades

MODEL DE NEGOCI

Imatge
Aquesta làmina es una eïna que ens permet visualitzar el nostre model de negoci. Consta de 9 blocs on es recullen tots els components que formen part d'un model de nogoci. Esta format per: Un pic aclarit els apartats d'aquest model la nostra empresa seguirà d'aquesta manera:

CREACIÓ DE LA MATRIU ERIC

Imatge
La matriu ERIC ens permet, a partir de la informació que ens ofereixen les corbes de valor, trobar noves estratègies competitives. A la matriu ERIC col·locarem els elements que: ·Considerem que podem eliminar(E). ·Reduir en intensitat perquè valorem que la competència li dona un excés d’importància respecte al que demanden els nostres clients(R). ·Incrementar en intensitat perquè pensem que es queden per davall del nivell de les expectatives dels clients(I). ·Crear noves variables que actualment no estan contemplades al mercat(C). La nostra matriu ERIC on hem aclarit i completat tots els apartats ha quedat d'aquesta manera:

PROPOSTA DE VALOR

Imatge
Creació de la proposta de valor A l'hora de crear la nostra empresa hem de tenir clar una sèrie d'apartats per part de l'empresari i del consumidor, per això ens hem guiat per la proposta de valor. La proposta de valor és una eina visual que ens ajudarà a identificar i conèixer les necessitats i problemes dels clients del nostre negoci. Per una banda la part quadrada representa el mapa de valors i per laltre banda la circular, el perfil del client. En primer lloc hem de treballar el perfil del client per saber quines son les seves necessitats, i després dissenyarem el mapa de valor per definir una proposta de valor que satisfaci aquestes necessitats. La nostra proposta de valors serà el seguent:

CREACIÓ DE UN QÜESTIONARI SOBRE LA BIOCONSTRUCCIÓ

Imatge
Hem creat un qüestionari  sobre la bioconstucció per saber la opinió de la gent. Vos animam a donar a coneixer la vostra opinió.  Enllaç del qüestionari: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7Rj-V-U      XAsPyAkEJFKAC3YRcRxwsAdoNLjNiBYi5orTNfQ/viewform Gràcies pel vostre temps.

CREACIÓ DEL KANBAN

Imatge
Actualment, el terme Kanban ha passat a formar part de les anomenades metodologies àgils, l'objectiu és gestionar de manera general com es van completant les tasques. L'estat en el que es troba el nostre Kanban consta de 4 columnes : 1-TASQUES. 2- PENDENT. 3- EN CURS. 4- ACABAT.

CONSTITUCIÓ DE L'EMPRESA

Imatge
 ESTATUTS "CASA SALUDABLE" Per poder constituir una empresa és necessari  redactar els estatuts: CREACIÓ DE L'ACTE FUNDACIONAL "CASA SALUDABLE" A continuació hem redactat l'acte fundacional, tots els membres de l'empresa han firmat el document on ens donam d'alta com empresa.

ESCOLLIM LA IDEA

La idea que hem decidit és "Casa Saludable", consisteix en crear una empresa especialitzada en el assesorament de una vivenda bioconstructiva, de manera que nosaltres façilitam tan com per la part empresarial tant com pels clients els facilitam el contacte entre ells. A mes la nostra empresa es capaç de gestionar la part mes burocràtica principalment amb les ajudes que podem rebre per part de l'estat a l'hora de montar una casa biocontructiva.